حمل و نقل هوایی

حمل هوایی در بین روشهای حمل در تجارت برای تاجران از اهمیت خاصی برخوردار است زیرا در این شیوه از حمل برای تاجران فقط سرعت در درجه اول مطرح است.
اما باید خاطر نشان کرد که حمل و نقل کالا از طریق هوایی به گران ترین نوع حمل معروف است و مبنای کرایه حمل آن نیز بیشتر وابسته به حجم کالا محدود می شود.شرکت حمل و نقل بین المللی ارشاد ترابر پارس با بیش از بیست سال سابقه در این روش از حمل که سرعت و دقت بیشتر مدنظر است با استفاده از قرارداد های همکاری با خطوط هوایی خارجی ، قابلیت جابجایی محمولات مختلف را به ایران و سایر کشورها در اقسا نقاط جهان و بالعکس دارا است.